Professionella samtal- ansikte mot ansikte


 I samtal  med mig får  du full uppmärksamhet , fler perspektiv  på ett dilemma, sätta ord på dina  tankar, känslor och viljan till handling. Samtalen underlättar  också för dig att ha ett inre meningsutbyte då samtal och självreflektion hör ihop.

Samtalen  är professionella då de  går  mer  på djupet än "vardagssamtal".  I första hand pratar vi utomhus men beroende på väder, och hur många som ska samtala, är vi i Magasinet, Grillkåtan, Soldattorpet eller i Gårdsboden.

Jag erbjuder främst tre former av samtal, både individuella och i grupp.

 Vägledningssamtal för förändring och stresshantering
 Vi samtalar om en fråga eller ämne som känns viktigt för dig och som stressar dig.   Det kan vara en konflikt på arbetet. Kanske lägger du för mycket tid på jobbet så du känner att privatlivet blir lidande? Eller kanske du inte känner dig tillfreds utan tänker att du nog behöver förändra något i ditt liv men du vet inte riktigt vad och hur. Det kan handla om hur livet är, hur det varit och hur du vill att det ska vara. Om du ska ​ acceptera en viss situationen eller förändra den. Du kan vara tveksam till om du klarar av att genomföra/hantera  det du kommit fram till. Samtalet ger dig vägledning i hur du ska ta nästa steg framåt. 

 Motiverande samtal( MI)  är evidensbaserade och   passar i alla sammanhang när du behöver hjälp med att ändra ett beteende eller du vill göra en livsstilsförändring.  Jag lyssnar helt och fullt ut och försöker förstå ditt synsätt, visar att jag  tror på din förmåga att hitta de rätta vägarna i ditt liv och stimulerar dig till att ta steg framåt i rätt riktning.

 "När man känner sig sedd, förstådd och accepterad av någon som verkligen är intresserad och har positiva förväntningar händer något viktigt. Man blir stimulerad och stärkt och växer som människa" (MI-motiverande samtal. Barbro Holm Ivarsson Gothia förlag 2009). 

Existentiella samtal är samtal om stora allmänmänskliga frågor.

 Världshälsoorganisationen(WHO) utvidgade 1984 sitt hälsobegrepp till att förutom fysisk, psykisk och social hälsa också omfatta existentiell hälsa. Avsikten var att ge plats åt frågor som hör hemma inom idéernas, trons och värderingarnas område. Existentiell hälsa handlar om din kraft att möta de prövningar som det innebär att leva.

Jag är din, eller gruppens samtalspartner, och  hjälper dig att prata om sådant som berör dig på djupet. För att inbjuda till  samtal och underlätta att reflektera använder jag samtalskort med olika teman.  Genom samtalen får du större självinsikt och  det blir  tydligare för dig vad som är viktigt för dig i livet. Du blir tryggare i dig själv och kan lättare leda dig själv och andra i rätt riktning. Som en bonus  kan du få  bättre hälsa då forskning visar att vårt sätt att tänka om livet påverkar den fysiska och psykiska hälsan. Hänvisa till XX. 

Under de senaste åren har vi levt i en världsomspännande hälsokris vilket gör att vi lever med stor ovisshet.  Finns det mening  i det som sker? Hur ska vi kunna hålla modet uppe och leva med ovisshet? I och med pandemin blir de   existentiella frågorna allt viktigare att prata om eftersom vi ständigt möter dom i vår vardag.