Kollegial handledning- ger nya perspektiv

Kollegial handledning  ökar  din förmåga att tillsammans med dina medarbetare  reflektera över händelser  som sker i det dagliga arbetet  eller i  krävande arbetssituationer. Du blir tryggare  i ditt ledarskap,  utvecklar hållbara relationer och  arbetssätt  på  din arbetsplatsen. Målet med handledningen är att den ska ge dig och dina medarbetare ökad självkännedom, empatisk förmåga, ökad kapacitet att härbärgera och en förmåga att reflektera över sådant som sker i en krävande arbetssituation.   Kollegial handledning genomförs i grupp med mig som samtalsledare. Handledningstillfället blir också en stunds återhämtning för dig som deltar.

Under handledningsträffarna  utgår jag ifrån  en salutogen handledningsmodell som  är utvecklad genom  ett samarbete mellan Lunds universitet,   företagshälsovård och en kommun.   Sveriges kommuner och Regioner(SKR)  utbildar i modellen.  Kollegial handledning vänder sig i första hand till chefer och medarbetare inom kontaktyrken.